Regulamin Schroniska

 R E G U L A M I N
 adopcji zwierząt
 ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Brodnicy
 
 § 1
 Zwierzęta mogą zostać wydane do adopcji:
 1.    Osobie, która ukończyła 18 lat i może potwierdzić swoją tożsamość obowiązującym dokumentem;
 2.    Dotychczasowemu właścicielowi w przeciągu 14 dni od daty przyjęcia zwierzęcia, po udowodnieniu,
       że zwierzę jest jego własnością (książeczka zdrowia, świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie, zdjęcia) i uiszczeniu opłaty za pobyt zwierzęcia w schronisku;
 3.    Nowemu właścicielowi po 14-dniowej kwarantannie.
 § 2
 Zwierzęta  wydawane są do adopcji tylko przez upoważnionego pracownika, po  przeprowadzeniu z nowym właścicielem wywiadu, mającego na celu  zorientowanie się na temat warunków, w jakich zwierzę będzie przebywało.
 § 3
 Zwierzęta  wydawane są wraz z wypisem zawierającym informacje o przeprowadzonych  zabiegach i szczepieniach profilaktycznych oraz z aktualnym  zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 § 4
 Osoba  adoptująca zwierzę ze schroniska podpisuje umowę adopcyjną i uiszcza  opłatę, będącą formą darowizny. Wysokość darowizny sugeruje upoważniony  pracownik i uzależnia ją od wykonanych na danym zwierzęciu
 zabiegów i szczepień.
 § 5
 Schronisko nie wydaje zwierząt:
 1.    Osobom niepełnoletnim,
 2.    Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 3.    Osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami,
 4.    Zwierząt chorych, szczennych suk i kotek, szczeniąt i kociąt przed ukończeniem 7 tygodnia życia
 (nie dotyczy dawnych opiekunów).
 § 6
 Zwierzęta, które nie ukończyły 5-tego miesiąca życia, mogą zostać wydane do adopcji z pominięciem
 14-dniowej kwarantanny, jeśli badanie kliniczne nie ujawniło objawów klinicznych choroby.
 § 7
 Dopuszcza się wydawanie zwierząt chorych przedstawicielom współpracujących ze schroniskiem organizacji,
 których celem statutowym jest ochrona praw zwierząt.
 § 8
 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Brodnicy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli
 przed i po adopcji zwierzęcia. 

Każdy potrzebuje odrobiny miłości.